Collectie

De Abdij van Park herbergt vandaag een collectie van meer dan 1.200 schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Het uitzonderlijk rijke prentenkabinet telt ongeveer 3.000 inventarisnummers.

Van de oorspronkelijke historische kerncollectie uit het ancien régime is ten gevolge van inbeslagnames, verkoop, roof en zelfs vernieling, een eerder beperkt, maar toch belangrijk en representatief deel in de abdijcollectie bewaard gebleven. Op 11 juli 1836 las superior Petrus Ottoy (1836-1840) in de kapittelzaal, in aanwezigheid van elf kanunniken, het decreet van de heroprichting van de abdij voor. De nieuwe overste spande zich in om de abdij, die heel wat schade had geleden, te herstellen en de bibliotheek herop te bouwen. Ottoy liet ook zijn persoonlijke collectie schilderijen na, die hij via aankoop ook uit andere oude kloostercollecties had weten te verwerven. Onder de krachtige impuls van zijn opvolgers groeide de abdij verder en kende tegen het einde van de negentiende eeuw een grote bloei. De collectie breidde verder uit met stukken uit kunstverzamelingen van medebroeders en aankopen uit andere collecties of via de kunsthandel.

Een belangrijk deel van het abdijpatrimonium zal door PARCUM ontsloten worden. Daarnaast put het museum ook uit de collectie van het CRKC. Deze verzameling kunst- en cultuurobjecten uit Vlaamse kloosters, kerken en abdijen getuigt van de rijke religieuze cultuur in Vlaanderen in de voorbije vijftien eeuwen.