Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Platform Toekomst Parochiekerken is gestart

24 januari 2023

Het Platform Toekomst Parochiekerken is een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM, om kerkbesturen en lokale besturen te ondersteunen over de toekomst van hun parochiekerken.

PARCUM en de VVSG, de koepel van Vlaamse steden en gemeenten, werken voortaan samen om kerkbesturen en lokale besturen optimaal te ondersteunen over de toekomst van hun parochiekerken. Het Platform Toekomst Parochiekerken is het resultaat van deze samenwerking en is een initiatief van ministers Somers en Diependaele.

Het gebruik voor de eredienst neemt af, maar dat betekent niet dat kerkgebouwen daardoor hun betekenis verliezen. De vraag naar de toekomst van die vele betekenisvolle plaatsen dringt zich op. Het Platform vormt het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. Het Platform ondersteunt kerkbesturen en lokale besturen in de zoektocht naar een kwalitatieve nieuwe invulling. Die kan aanvullend zijn op het bestaand gebruik of net een geheel nieuwe bestemming zijn.

Het Platform bewaart het overzicht en stemt af: binnen elk individueel traject, maar ook bovenlokaal. Het Platform begeleidt waar nodig en versterkt de expertise van organisaties op het terrein. Via enkele praktische modules zet het Platform in op de ondersteuning van kerkbesturen en de lokale besturen.

Een recent wijzigingsdecreet over de neven- en herbestemming van parochiekerken verplicht bovendien de centrale kerkbesturen en de lokale besturen om tegen 2025 over een (actueel) kerkenbeleidsplan te beschikken. De Vlaamse overheid verwacht dat de visie lokaal ontwikkeld en ingebed wordt. Ze zet er een reeks steunmaatregelen tegenover en subsidieert onder andere herbestemmingsstudies, begeleidingstrajecten en werken die nevenbestemming mogelijk maken of die een parochiekerk ‘herbestemmingsklaar’ maken.

Stefan Dewickere
Stefan Dewickere

Het Platform wil het ambitieniveau van de kerkenbeleidsplannen verder optrekken, tracht te voorkomen dat trajecten onderweg stilvallen of afspringen en bemiddelt in de kwaliteit van uitvoeringen. Dat laatste gebeurt in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester, agentschap Binnenlands Bestuur en agentschap Onroerend Erfgoed, die samen met de Bisschoppenconferentie, Vlinter en de twee kabinetten zetelen in de stuurgroep van het Platform.

Als eerste tool komt er een raamovereenkomst die (ontwerp)teams zal aansturen om kerkenbeleidsplannen op te maken waar ze er nog niet zijn en in te bedden in allerlei dynamieken op het lokale en het regionale niveau. Denk hierbij aan demografische tendensen, ontwikkelingen op het vlak van voorzieningen, streekidentiteit ...

De werking van het Platform focust op het volledige traject richting neven- en herbestemming van parochiekerken. Voor vragen over andere kerkgebouwen of kerkgebouwen zonder intenties rond neven- of herbestemming kan je PARCUM ook rechtstreeks contacteren.

Meer info

Meer informatie vindt u op www.toekomstparochiekerken.be. Het Platform is bereikbaar via info@toekomstparochiekerken.be of 02 207 54 49.

Andere interessante blogartikels